ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

Redaktor

Czas Świąt Bożego Narodzenia jest okazją do przeżywania najcudowniejszych chwil dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci – to magiczny okres. W przedszkolu tak jak w każdym domu dzieci przygotowują się do Świąt, aby zapamiętaj te niezapomniane chwile...
      Projekt edukacyjny „Magiczne Święta Bożego Narodzenia” realizowany jest w grupie „Motylków”. Głównym projektu jest poznanie przez dziecko polskich tradycji i zwyczajów świątecznych, a także ich kultywowanie. Podczas realizacji projektu kluczowym także jest wzmacnianie więzi rodzinnych oraz rozwijanie uzdolnień muzycznych, plastycznych i teatralnych.
      Istotą metody projektu jest fakt, że wychowankowie realizują określone przedsięwzięcie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia, kształcą kompetencje kluczowe i właściwe postawy społeczne. Ważnymi założeniami tej metody jest to by projekt miał charakter interdyscyplinarny, a więc integrował wiedzę przekazywaną w ramach zajęć z różnych obszarów edukacyjnych.
       Ważnym elementem w projekcie jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym, którzy włączani będą do realizacji zamierzeń (przygotowywanie ozdób na kiermasz świąteczny, dzielenie się z najuboższymi produktami spożywczymi, gromadzenie przepisów na ciasto piernikowe, ozdabianie pierników, pomoc w przygotowaniu przybrania dla dzieci, udział w zajęciach edukacyjnych, itp.). Podmiotami współpracującymi jest: PCK, oddział w Opolu, Stowarzyszenie „Pro-Patria- Lokalni Patrioci”, „Głos Bohatera”, Stowarzyszenie „Jednym Słowem”.
Autor projektu: Krystyna Rokita
Nauczyciele realizujący projekt: Krystyna Rokita, Karolina Niezgoda.

Magiczny czas Bożego Narodzenia

      Czas Świąt Bożego Narodzenia jest okazją do przeżywania najcudowniejszych chwil dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci – to magiczny okres. W przedszkolu tak jak w każdym domu dzieci przygotowują się do Świąt, aby zapamiętaj te niezapomniane chwile...
      Projekt edukacyjny „Magiczne Święta Bożego Narodzenia” realizowany jest w grupie „Motylków”. Głównym projektu jest poznanie przez dziecko polskich tradycji i zwyczajów świątecznych, a także ich kultywowanie. Podczas realizacji projektu kluczowym także jest wzmacnianie więzi rodzinnych oraz rozwijanie uzdolnień muzycznych, plastycznych i teatralnych.
      Istotą metody projektu jest fakt, że wychowankowie realizują określone przedsięwzięcie w oparciu o przyjęte wcześniej założenia, kształcą kompetencje kluczowe i właściwe postawy społeczne. Ważnymi założeniami tej metody jest to by projekt miał charakter interdyscyplinarny, a więc integrował wiedzę przekazywaną w ramach zajęć z różnych obszarów edukacyjnych.
       Ważnym elementem w projekcie jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym, którzy włączani będą do realizacji zamierzeń (przygotowywanie ozdób na kiermasz świąteczny, dzielenie się z najuboższymi produktami spożywczymi, gromadzenie przepisów na ciasto piernikowe, ozdabianie pierników, pomoc w przygotowaniu przybrania dla dzieci, udział w zajęciach edukacyjnych, itp.). Podmiotami współpracującymi jest: PCK, oddział w Opolu, Stowarzyszenie „Pro-Patria- Lokalni Patrioci”, „Głos Bohatera”, Stowarzyszenie „Jednym Słowem”.

Autor projektu: Krystyna Rokita

Nauczyciele realizujący projekt: Krystyna Rokita, Karolina Niezgoda. 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Z EKOLOGIĄ NA TY”(E. KURAŚ, M. SMERECZYŃSKA)

Efektem realizacji programu powinno być ukształtowanie takiej jednostki, która nie będzie bezmyślna, samolubna, konsumpcyjna wobec przyrody i jej zagrożeń. Program ma charakter otwarty i w miarę potrzeb może być wzbogacony o nowe treści edukacyjne, formy pracy itp. Realizacja programu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności, postaw i zachowań mających na celu zrozumienie świata przyrody oraz problemu środowiska. Poprzez realizację dziecko zdobędzie umiejętności:
• Obserwowania i opisywania składników środowiska i współzależności między nimi,
• Projektowania działań mających na celu właściwe korzystanie z zasobów przyrody oraz poprawę stanu najbliższego środowiska,
• Podejmowania decyzji i działań na rzecz środowiska naturalnego, w tym aktywnego uczestnictwa w akcjach sprzątania świata.
Program realizowany w grupie Żabki.

PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI

wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. To specjalnie wykreowany świat postaci, piosenek, zabaw językowo-ruchowych wplatanych w codzienną aktywność małego dziecka.
Specjalnie przygotowana seria książeczek edukacyjnych „Baby Beetles” oraz „Tom and Keri” pozwala wprowadzić dzieci w świat nowych zwrotów i słów w j. angielskim bez odrywania od codziennych czynności wykonywanych w domu, żłobku, przedszkolu, szkole.
Autorka koncepcji to wybitna lingwistka – Claire Selby, która wykorzystując swoje bogate doświadczenie opracowała swoją autorską metodę nauki j. angielskiego.
Program oswaja dzieci z brzmieniem nowych słów, zwrotów, wdraża do ich sytuacyjnego zastosowania, pomaga w wykształceniu odpowiednich nawyków wymowy i uczy w ZABAWIE.

Program realizowany w grupie: Misiów, Sówek oraz Biedronek.


„W MUZYCZNEJ KRAINIE”(A. MATUSZEWSKA)

To program zajęć rytmiczno - umuzykalniających, którego celem jest uwrażliwienie dzieci na świat muzyki, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca oraz zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu. Przy akompaniamencie pianina dzieci biorą udział w zabawach rozwijających słuch muzyczny, kształcących poczucie rytmu, tempa i dynamiki, śpiewają piosenki z repertuaru dziecięcego i wspólnie muzykują wykorzystując instrumenty perkusyjne. Zajęciom towarzyszy atmosfera twórczej zabawy. Poprzez zabawy ruchowe, improwizacje przy muzyce, grę na instrumentach perkusyjnych i taniec dzieci poznają niezwykły świat muzyki.
Program realizowany we
wszystkich grupach.

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH FOR KIDS” (M. BIERNACKA, A. CHMIEL – PŁAZA)

Głównymi celami prowadzonych zajęć z języka angielskiego to przede wszystkim umożliwienie dzieciom dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z językiem angielskim; kształtowanie motywacji do nauki języka; rozumienie prostych poleceń nauczyciela i właściwe reagowanie na nie; poznawanie piosenek, rymowanek i wierszyków; poznanie obiektów z najbliższego otoczenia; poznawanie języka angielskiego wszystkimi zmysłami; rozwijanie umiejętności współpracy podczas zabaw; kształtowanie samodzielności.
Program realizowany we
wszystkich grupach.


PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ
„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”


Program dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci 5 i 6 – letnich. Adresowany również do rodziców i opiekunów. Umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program stanowi pierwsze, bardzo ważne ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci. Zajęcia programowe mają charakter warsztatowy, który dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. Program został opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Program realizowany w grupach: Żabki.

„KOLOROWE DNI W PRZEDSZKOLU” (M. NOWAK, A. POKORNA)


Program został opracowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Treści zawarte w programie przeznaczone dla dzieci 3-6 letnich i dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, społecznej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, przyrodniczej, technicznej oraz intelektualnej. Realizowanie tych treści umożliwi w przyszłości wytwarzanie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój. Treści realizowane są w ramach cyklu spotkań „Kolorowe dni w przedszkolu” pod hasłem:


1. DZIEŃ NIEBISKI-BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA, BEZPIECZNE ZABWY NA ŚNIEGU I LODZIE
2. DZIEŃ BIAŁY- DBAMY O SWOJE ZDROWIE
3. DZIEŃ CZERWONY- BĄDŹ OSTROŻNY I UWAŻNY
4. DZIEŃ POMARAŃCZOWY- BEZPIECZNE WAKACJE

Najważniejsze cele programu to:


• Zaznajomienie dzieci z przepisami ruchu drogowego
• Poszerzenie wiedzy o potrzebie bezpieczeństw własnego i innych oraz życia w zgodzie ze środowiskiem
• Podniesienie poziomu ostrożności i wyobraźni o konsekwencjach działań i przebywaniu w pobliżu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji czy zwierząt
• Stosowanie przez dzieci zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych
Podczas realizacji programu dzieci mają możliwość kontaktu z osobami, które zajmują się zawodowo ratowaniem życia oraz zapewnianiem bezpieczeństwa.
Program realizowany we wszystkich grupach.


PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY I CHOROBOM DZIĄSEŁ U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „BIAŁY ZĄBEK”

Program realizowany jest w grupach dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Prowadzony jest pod patronatem PCK.

Głównym celem programu jest

- nauczanie dzieci i utrwalanie ich wiedzy na temat doskonalenia ochrony zdrowia zębów i dziąseł,

- uświadomienie konieczności codziennego dbania o zęby,

- dbanie o zdrowe odżywianie,

-eliminowanie zjawiska strachu wśród przedszkolaków przed stomatologiem.
Ważnym elementem uzupełnienia programu edukacyjnego będzie wizyta lekarza stomatologa w przedszkolu, podczas której pani stomatolog dokona przeglądu uzębienia uczestników programu i przekaże pisemną informację dla rodziców dotyczącą stanu ząbków przebadanych dzieci.

PROGRAM DZIECKO WZRASTA W KULTURZE SWOJEGO REGIONU (I. ŁAZARSKA)

Program ma zachęcić dzieci 4-6 letnie aby na stałe obcowały ze sztuką, muzyką, literaturą i folklorem. Ma to wpłynąć na rozwój ich wrażliwości oraz rozbudzenie w nich umiejętności dostrzegania wokół siebie wszystkiego co piękne i co posiada wartości intelektualne i estetyczne.

Najważniejsze cele programu to:

- stymulowanie twórczej aktywności dziecka poprzez umożliwianie bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, literaturą piękna i muzyką

- uwrażliwianie dziecka na różne zjawiska wizualne (barwa, kształt, kompozycja) oraz słuchowe (dźwięk i słowo)

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły

- zaangażowanie dziecka w życie swojego regionu, zdobycie wiedzy o jego tradycjach, kulturze, zabytkach.

Program realizowany w grupie Krasnolódków.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM AKADEMII WYOBRAŹNI PLAY-DOH

Akademia Wyobraźni Play-doh to Ogólnopolski Program Edukacyjny koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem programu jest realizacja warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według specjalnie przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje. W trakcie zajęć dzieci poznają różne techniki wykonywania prac, jak również uczą się korzystać z ogólnodostępnych przyrządów do modelowania ciastoliny. 

PROGRAM ,, TAŃCZĄCE BRZDĄCE’’ (J. MALICHA, B. KUBILAS)

Program ten wiąże się z zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu wśród dzieci, doskonaleniem ich koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Jest to doskonały sposób na aktywną formę spędzenia czasu wolnego, umożliwiającą dzieciom prezentacje swoich umiejętności i zdolności Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i i tańcem. Poprzez taniec, dziecko wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów, a elementy tańca i układy choreograficzne przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach, to nie tylko rozrywka, ale również sposób na dobre samopoczucie, radość i odprężenie umysłu. Ruchy taneczne przewidziane w naszym programie są wykonywane w tańcach indywidulanych, grupowych oraz parach, a nauka kroków tanecznych rozłożona jest 
w czasie tak aby dzieci miały czas poznać oraz utrwalać poznawane kroki.

Program realizowany w grupie: Misiów, Krasnoludków