ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu


1. Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U.z 2017r.poz.59), ustaw z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę , Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

2.Cele procedury:

Zapewnienie bezpiecznych warunków podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

3. Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu. 

4. Definicja przedmiotu procedury: 

Przyprowadzenie dzieci do przedszkola – doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczyciela z wykorzystaniem dzwonka przy danej sali.

Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica lub dorosłej, zdolnej do podejmowania do podejmowania czynności prawnych osoby upoważnionej u nauczyciela i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.                                                                                                                                                         
5.Kogo dotyczy procedura? 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, nauczyciele i pracownicy przedszkola.


6. 
Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

Rodzice /prawni opiekunowie/:

 • przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i nie wchodzą do żadnej sali, a jedynie przy użyciu dzwonka przy danej sali cierpliwie oczekują na przybycie nauczyciela bądź pracownika przedszkola, któremu bezpośrednio powierzają lub od którego odbierają własne dziecko.

 • upoważniają inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola.

 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielowi oraz od chwili odebrania z grupy.


Nauczyciele:

 • reagują na sygnał dzwonka w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, osobiście odbierają i oddają dziecko rodzicowi lub upoważnionej osobie.

 • przyjmują i respektują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby.

 • przekazują wykaz osób upoważnionych nauczycielowi zamykającemu przedszkole.

 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.

 • sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

Pracownicy przedszkola:

 • są wsparciem w pracy nauczyciela podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z sal.

 • pełnią w godzinach popołudniowych dyżury w szatniach /jest to możliwe w przypadku 100% frekwencji pracowników obsługi/.

  Opis pracy:

 • Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 – 8:30, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie / budynek główny ul. Mjr. Hubala 19/,

 • W grupach IX i X umiejscowionych w użyczonych salach w budynku PSP nr 5 w Opolu przy ul. Mjr. Hubala 2, rodzice przyprowadzają dzieci w godzinach 6:30 – 8:30, ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie.


 • Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00 z grup IX i X. Dzieci przebywające dłużej przyprowadza nauczyciel pracujący w oddziale przy PSP nr 5, do godziny 17:00, do głównego budynku Przedszkola przy ul. Mjr. Hubala 19 i oddaje pod opiekę nauczycielowi pełniącemu dyżur do godz. 19:00,

 • Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu ul. Mjr. Hubala 19 czynne jest w godzinach od 6:00 do 19:00 / budynek główny/.

 • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się bezpośrednio do sal zabaw zawsze przy użyciu dzwonka zarówno w celu pozostawienia jak i odebrania dziecka z przedszkola,

 • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.


 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.

 • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa /np. upojenie alkoholowe, pod wpływem narkotyków/.


 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor lub wicedyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel, dyrektor lub wicedyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami /telefony, wizyta w domu dziecka/.

 • W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 19:00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel /wraz z osobą z obsługi/ oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny /do 19:30/.

 • Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami i upoważnionymi osobami /II Komisariat Policji, 45 – 222 Opole, ul. Chabrów 6, woj. Opolskie, tel. 77 455 69 97 lub 112.

 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe /ksero orzeczenia sądowego powinno znajdować się w dokumentacji dziecka/
     


  Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów:

Druk upoważnienia – załącznik do procedury.                                                 


Tryb dokonywania zmian w procedurze:

Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.

Dyrektor Przedszkola nr 54 w Opolu

Jadwiga Bryk

 

Załącznik do procedury:

…………………………………………………………

                  ( Imię i nazwisko dziecka )


UPOWAŻNIENIE

Zgodnie ze Statutem Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu § 2 ust. 16 pkt 2 upoważniam niżej wymienioną osobę do odbioru  mojego dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria i nr dowodu  osobistego

                                                                  

Upoważnienie jest ważne od dnia ……………………………….do odwołania.  

                                                                                …………………………………………………

                                                                                                                   ( Czytelny podpis rodzica )

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w upoważnieniu do odbioru dziecka …………………………………………..………… z przedszkola dla potrzeb niezbędnych do ustalenia mojej tożsamości. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ……………………………………………………….

                                                                                    ( podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka )

Redaktor

Opole 2018

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.
 • Statut przedszkola.

Cel procedury:

Wprowadzenie procedury w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu ma na celu troskę o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką placówki. Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.

Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do dzieci chorych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postanowienia ogólne:

1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

2. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

3. Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do wychowawcy grupy.

4. Lek przekazany przez rodzica do przedszkola jest przechowywany w szafce zamykanej na klucz wskazanej przez dyrektora.

5. Klucze do szafki są przechowywane w miejscu wyznaczonym przez dyrektora.

Uczestnicy postepowania- zakres odpowiedzialności:

1.Rodzice- opiekunowie prawni:

 • Rodzice mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.).
 • W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, podania wlewki doodbytniczej itp.                                                                          
 • Rodzic powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby przewlekłej dziecka.
 • Rodzic ma obowiązek napisać dokładną instrukcję dotyczącą sposobu podawania leku oraz dołączyć do dokumentacji ulotkę od leku i przekazać dyrektorowi.
 • Rodzice/opiekunowie prawni /zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 • Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

2.Nauczyciele:

 • Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numery telefonu do rodziców/prawnych opiekunów dziecka przewlekle chorego.
 • W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka. Rodzic/prawny opiekun w formie oświadczenia wyraża zgodę na wezwanie pogotowia ratunkowego (zał.4).
 • Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu (zał.1).

Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy:

a) zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,

b) wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do podawania leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę itp. (zał.2),

c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka,

d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) dwie osoby do podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę czynność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i godzinę (zał.3).

 • Nauczyciel upoważniony do podawania leku wraz z osobą nadzorującą podawanie leku każdorazowo zaraz po podaniu leku umieszczają go w wyznaczonym przez dyrektora miejscu zabezpieczając przed dostępem przez osoby nieupoważnione.
 • Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 • Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy (podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp.) natychmiast powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o dolegliwościach dziecka, dyrektora oraz sporządza odpowiednią notatkę w dokumentacji.
 • W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 • Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych.
 • W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia ) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przed medycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

Sposób prezentacji procedur:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego (potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu).

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

1. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe:

1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym, także przewlekle chorym obowiązują wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

2. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

3.Traci moc załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2014 dyrektora Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu z dnia 23.02.2014r.

Procedura postepowania z dzieckiem przewlekle chorym wchodzi w życie z dniem 01.02.2018r.

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Rejestr podawanych leków.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Zgoda rodzica /opiekuna prawnego do wezwania karetki pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.


 

Załącznik nr 1

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany ...............................................................................................................

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Upoważniam Panią ................................................................................................................

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

do podawania mojemu dziecku .................................................................................................

(imię, nazwisko dziecka)

leku....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku wraz z dokumentacją medyczną dziecka.

…............................................................................

(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 


 

 

Załącznik nr 1

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany ...............................................................................................................

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Upoważniam Panią ................................................................................................................

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

do podawania mojemu dziecku .................................................................................................

(imię, nazwisko dziecka)

leku.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku wraz z dokumentacją medyczną dziecka.

…............................................................................

(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 2

ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisana …...........................................................................................................

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku …...................................................................................

(imię, nazwisko dziecka)

leku ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności medycznej).

...........................................................................

(data, imię i nazwisko pracownika przedszkola)

 

 

 


 

 

Załącznik nr 3 REJESTR LEKÓW

LP

Imię i nazwisko dziecka

Nazwa podawanego leku

Data i godzina podania leku

Dawka

Podpisy osób upoważnionych do podania leku

Uwagi


 

Załącznik nr 4 ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO DO WEZWANIA KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RAZIE NIEBEPIECZNEGO POGORSZENIA SIĘ STANU ZDROWIA DZIECKA.

Ja, niżej podpisana …..................................................................................................................

(imię, nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę do wezwania karetki pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.

.................................................................................

(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)