PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy zgodnie z:
- Podstawą programową wychowania przedszkolnego,
- Programem wychowania przedszkolnego: „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej,
W. Żaby-Żabińskiej (grupy: Misie, Biedronki, Wiewiórki, Pszczółki, Żabki)
- Programem wychowania przedszkolnego PWN (grupy: Motylki, Muchomorki)
- Programem wychowania przedszkolnego WSiP (grupa Krasnoludki)
- opracowanymi przez nauczycielki programami własnymi:

 


„TRZYLATEK W PRZEDSZKOLU – ŁAGODNY START” (A. MIŚTAL)
Program został opracowany w celu ułatwienia nowoprzyjętym do przedszkola dzieciom startu przedszkolnego. Celem głównym programu jest stworzenie dzieciom warunków umożliwiających szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku we współpracy z rodzicami.

Program realizowany w grupie: Misie

 

 

PROGRAM ROZWIJAJĄCY TWÓRCZĄ AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNĄ „MAŁY ARTYSTA” (K. Rokita)
Przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym ze zdolnościami i zainteresowaniami plastycznymi.
Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni między innymi funkcję poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości. Program „Mały artysta” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Dzięki zajęciom plastycznym kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole i w życiu.
Program napisany jest w oparciu o aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.


CEL GŁÓWNY PROGRAMU : Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.


CELE SZCZEGÓŁOWE :
- kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej ,
- kształtowanie twórczej postawy, kreatywności,
- wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,
- aktywizowanie procesów poznawczych,
- rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej ,
- odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,


Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i zdolnościami .
Program realizowany w grupie: Motylki.

 

 

„KOLOROWE DNI W PRZEDSZKOLU” (M. NOWAK, A. POKORNA)
Program został opracowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Treści zawarte
w programie przeznaczone dla dzieci 3-6 letnich i dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, społecznej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, przyrodniczej, technicznej oraz intelektualnej. Realizowanie tych treści umożliwi w przyszłości wytwarzanie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój.
Treści realizowane są w ramach cyklu spotkań „Kolorowe dni w przedszkolu” pod hasłem:


1. DZIEŃ NIEBISKI- BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA, BEZPIECZNE ZABWY NA ŚNIEGU I LODZIE
2. DZIEŃ BIAŁY- DBAMY O SWOJE ZDROWIE
3. DZIEŃ CZERWONY- BĄDŹ OSTROŻNY I UWAŻNY
4. DZIEŃ POMARAŃCZOWY- BEZPIECZNE WAKACJE


Najważniejsze cele programu to:


• Zaznajomienie dzieci z przepisami ruchu drogowego
• Poszerzenie wiedzy o potrzebie bezpieczeństw własnego i innych oraz życia w zgodzie ze środowiskiem
• Podniesienie poziomu ostrożności i wyobraźni o konsekwencjach działań i przebywaniu w pobliżu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji czy zwierząt
• Stosowanie przez dzieci zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych
Podczas realizacji programu dzieci mają możliwość kontaktu z osobami, które zajmują się zawodowo ratowaniem życia oraz zapewnianiem bezpieczeństwa.
Program realizowany we wszystkich grupach.

 

 

„BAW SIĘ I BĄDŹ BEZPIECZNY” (M. NOWAK, A.POKORNA)
Inicjatywą do napisania tego programu było podsumowanie zdobytych przez dzieci wiadomości i umiejętności realizowanych w ramach programu „Kolorowe dni
w przedszkolu”. Ma on służyć praktycznemu wykorzystaniu zdobytych umiejętności. Uczy współdziałania w zespole , zdrowej rywalizacji, pokonywania stresu oraz radzenia sobie
w różnych sytuacjach.
Program własny „Baw się i bądź bezpieczny”- olimpiada przedszkolaka, został opracowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Najważniejsze cele programu to:
1. Dzieci znają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze
2. Wiedzą jak zachować się w różnych sytuacjach związanych z danym zagrożeniem
3. Potrafią działać w grupie, zespole zadaniowym, drużynie
Program realizowany jest w dwóch etapach:
• Pierwszy etap - Wewnętrzna Olimpiada Przedszkolna „Baw się i bądź bezpieczny”
• Drugi etap - Międzyprzedszkolna Olimpiada „Baw się i bądź bezpieczny”
Program realizowany grupach: Krasnoludki, Muchomorki, Pszczółki, Żabki, Wiewiórki

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 54 W OPOLU (B. HANTULIK, J. WRÓBEL, J. DĘBSKA, I. ŁAZARSKA)
Priorytetowym zadaniem przedszkola jest stworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom przedszkola co odzwierciedla ,,Program wychowawczy w zakresie bezpieczeństwa dzieci w PP nr54 w Opolu”. Zawiera on cele i zadania dotyczące bezpieczeństwa w placówce i poza nią. Program określa w jaki sposób i poprzez jakie formy realizować zadania związane z bezpieczeństwem. Zadania realizowane w programie odnoszą się do dzieci i całego personelu przedszkola.
Program realizowany we wszystkich grupach.

 

 

„W MUZYCZNEJ KRAINIE” (A. MATUSZEWSKA)
To program zajęć rytmiczno-umuzykalniających, którego celem jest uwrażliwienie dzieci na świat muzyki, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki i tańca oraz zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu. Przy akompaniamencie pianina dzieci biorą udział w zabawach rozwijających słuch muzyczny, kształcących poczucie rytmu, tempa i dynamiki, śpiewają piosenki
z repertuaru dziecięcego i wspólnie muzykują wykorzystując instrumenty perkusyjne. Zajęciom towarzyszy atmosfera twórczej zabawy. Poprzez zabawy ruchowe, improwizacje przy muzyce, grę na instrumentach perkusyjnych i taniec dzieci poznają niezwykły świat muzyki.
Program realizowany we wszystkich grupach.

 

 

„ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA GRUPY DZIECI 4-6-LETNICH ( M. SMERECZYŃSKA)- głównym celem prowadzonych zajęć jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawy u dzieci oraz wytworzenie nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie jej w życiu codziennym. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem ciekawych dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw, które stymulują dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej.
Program realizowany w grupach: Biedronki, Krasnoludki, Motylki, Muchomorki, Pszczółki, Żabki, Wiewiórki.

 

 

„MAŁY MATEMATYK” (M. SMERECZYŃSKA)
To program, który opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Program w bardzo przyjazny i praktyczny sposób pokazuje dzieciom jak łatwo i przyjemnie mogą bawić się matematyką. W programie są realizowane treści wychodzące poza podstawę programową. Treści matematyczne są realizowane m.in. podczas zabaw ruchowych na terenie przedszkola lub poza nim w części przeznaczonej na zabawy. Są to zabawy ruchowe usprawniające między innymi orientację przestrzenną, liczenie, porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie z wykorzystaniem środowiska naturalnego. Zajęcia są pełne ciekawych pomysłów, które wpływają na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Treści ukierunkowane są nie tylko na sferę edukacyjną przedszkolaków, ale także na ich potrzeby emocjonalne.
Program realizowany w grupie: Żabki.

 

 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH FOR KIDS” (M. BIERNACKA, A. CHMIEL – PŁAZA) głównymi celami prowadzonych zajęć z języka angielskiego to przede wszystkim umożliwienie dzieciom dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z językiem angielskim; kształtowanie motywacji do nauki języka; rozumienie prostych poleceń nauczyciela i właściwe reagowanie na nie; poznawanie piosenek, rymowanek i wierszyków; poznanie obiektów z najbliższego otoczenia; poznawanie języka angielskiego wszystkimi zmysłami; rozwijanie umiejętności współpracy podczas zabaw; kształtowanie samodzielności.
Program realizowany we wszystkich grupach.

 

 

„Z EKOLOGIĄ NA TY” (E. KURAŚ, M. SMERECZYŃSKA)
Efektem realizacji programu powinno być ukształtowanie takiej jednostki, która nie będzie bezmyślna, samolubna, konsumpcyjna wobec przyrody i jej zagrożeń. Program ma charakter otwarty i w miarę potrzeb może być wzbogacony o nowe treści edukacyjne, formy pracy itp. Realizacja programu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności, postaw i zachowań mających na celu zrozumienie świata przyrody oraz problemu środowiska. Poprzez realizację dziecko zdobędzie umiejętności:
• Obserwowania i opisywania składników środowiska i współzależności między nimi,
• Projektowania działań mających na celu właściwe korzystanie z zasobów przyrody oraz poprawę stanu najbliższego środowiska,
• Podejmowania decyzji i działań na rzecz środowiska naturalnego, w tym aktywnego uczestnictwa w akcjach sprzątania świata.
Program realizowany w grupie Żabki.

 

 

„DZIECKO WZRASTA W KULTURZE SWOJEGO REGIONU” (I. ŁAZARSKA)
Program ma zachęcić dzieci 4-6 letnie, aby na stałe obcowały ze sztuką, muzyką, literaturą
i folklorem. Ma to wpłynąć na rozwój ich wrażliwości oraz rozbudzenie w nich umiejętności dostrzegania wokół siebie wszystkiego co piękne i co posiada wartości intelektualne i estetyczne.
Najważniejsze cele programu to:
- stymulowanie twórczej aktywności dziecka poprzez umożliwianie bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki, literaturą piękna i muzyką
- uwrażliwianie dziecka na różne zjawiska wizualne (barwa, kształt, kompozycja) oraz słuchowe (dźwięk i słowo)
- wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
- zaangażowanie dziecka w życie swojego regionu, zdobycie wiedzy o jego tradycjach, kulturze zabytkach
Program realizowany w grupie Krasnoludki.

 

 

REALIZUJEMY RÓWNIEŻ:
Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-7 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.
Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.
Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.
Program realizowany w grupie Muchomorki.

 

 

PROGRAM PROZDROWOTNY
EDUKACJA MEDYCZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW „ZDROWY POCZĄTEK”
Podstawowym celem programu jest nabywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do zachowania zdrowia swojego i innych. Dzieci w przystępny sposób poznają zagadnienia:
- dotyczące budowy ludzkiego ciała, narządów oraz zmysłów (CIAŁO I ZMYSŁY),
- związane z chorobami oraz szkodliwymi substancjami z którymi mogą się spotkać na co dzień (PROBLEMY ZDROWOTNE).
Program pomaga promować nawyki prozdrowotne oraz świadomość ekologiczną najmłodszych.
Program realizowany w grupie: Żabki.

 

 

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ
„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
Program dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci 5 i 6 – letnich. Adresowany również do rodziców i opiekunów. Umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program stanowi pierwsze, bardzo ważne ogniwo w edukacji antytytoniowej dzieci. Zajęcia programowe mają charakter warsztatowy, który dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. Program został opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Program realizowany w grupach: Pszczółki.

 

 

PROGRAM EKOLOGICZNY „EKO-PRZEDSZKOLAK”
To trzyletni program dydaktyczny, którego celem jest:
- rozwijanie u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym,
- kształtowanie postaw ekologicznych,
- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą i poczucia odpowiedzialności za nią,
- rozumienie zależności człowieka od przyrody i przyrody od człowieka.
W przedszkolu jest wiele okazji do kształtowania u dzieci postawy proekologicznej. Uwrażliwianie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody sprawia, że czują się one odpowiedzialne za otaczające środowisko.
Program realizowany w grupie: Krasnoludki, Muchomorki, Pszczółki, Żabki, Wiewiórki.

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 54
NA LATA 2016 - 2021
Przeznaczony jest do realizacji w każdej grupie wiekowej w przedszkolu. Celem głównym programu jest podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych, przyczyniających się do harmonijnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
Program wspomaga rozwój dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pożądanych norm postępowania czy zachowania, aby dziecko potrafiło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Ma za zadnie kształtować świadomość dzieci w zakresie istniejących zagrożeń pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi.
Program uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, pracowników i środowiska. Integruje rodziców i nauczycieli w realizowaniu celów wychowawczych.
Program realizowany we wszystkich grupach.

Czytaj więcej...