INNOWACJE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

„ZABAWY Z LITERKAMI” (AUTOR: E. KURAŚ)
Innowacja pedagogiczna pt. „Zabawa z literkami” zakłada wdrożenie między innymi do praktyki elementów metody globalnego czytania wg dr Ireny Majchrzak, metodę Glenna Domana jak i własne pomysły. Wprowadzenie niniejszej innowacji wynika z obserwacji zainteresowania dzieci pismem. Dlatego też założeniem innowacji jest wykorzystanie w codziennej pracy wymienionych metod, aby dziecko mogło wejść bez wysiłku w świat liter. Wiemy że im większe nasycenie słowem pisanym, tym łatwiej dziecku odkryć świat pisma. 
Realizując innowację będziemy starać się dobierać sposoby działań pedagogicznych tak, aby skorelować je z potrzebami i możliwościami dziecka.
Innowacja realizowana w grupach: Muchomorki, Pszczółki, Żabki.

„BEZPIECZNY MALUCH - BEZPIECZNY STARSZAK” (AUTOR: K. ROKITA,
L. SADOWSKA)
Zadaniem innowacji jest przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Innowacja zakłada przede wszystkim uświadomienie najmłodszych dzieci w zakresie niebezpieczeństw na jakie są narażone w miejscach, w których przebywają najczęściej, tj. w przedszkolu, w domu, na drodze. Ważnym jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, np. co do miejsca zabawy czy formy spędzania wolnego czasu. Istotą pracy będzie by dzieci znały ryzyko, jakie wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
Poza profilaktyką podejmowania zachowań ryzykownych istotnym jest, by dzieci posiadały wiedzę oraz umiejętności jak zachować się w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie życia lub zdrowia. Chodzi także o to, by najmłodsi potrafili w razie konieczności służyć pomocą innym ludziom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji.
Innowacja realizowana w grupie: Motylki.


„WSZYSCY JESTEŚMY ZWYCIĘZCAMI” (AUTOR: D. FORYŚ, B. GÓRSKA,
A. POKORNA)
Innowacja jest serią międzyprzedszkolnych konkursów, których oferta kierowana jest do placówek przedszkolnych o charakterze integracyjnym oraz specjalnym. Innowacja jest propozycją włączenia dzieci niepełnosprawnych w aktywne życie przedszkola oraz pozwolenia im na reprezentowanie placówki na zewnątrz.

Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją dzieci niepełnosprawnych i niezwykle ważnym wątkiem jakim w edukacji jest rywalizacja oraz satysfakcja ze zwycięstwa.

Najważniejsze cele innowacji to:

  • Integracja dzieci
  • Kształtowanie poczucia sprawczości
  • Rozwijanie wyobraźni oraz pomysłowości dzieci
  • Poszerzanie zainteresowań dzieci
  • Rozwijanie dziecięcych uzdolnień
  • Tworzenie atmosfery spontanicznej zabawy
  • Innowacja realizowana w grupach: Muchomorki, Pszczółki

„MAMO, TATO BAW SIĘ Z NAMI” (AUTOR: M. NOWAK, A. POKORNA, M. TRYBAŁA)
Program innowacji wzbogaca formy pracy indywidualnej i grupowej, rozwija aktywność twórczą
i zaangażowanie we wspólne działanie. Integruje dzieci zdrowe z dziećmi niepełnosprawnymi

Głównymi celami tej innowacji są:

- Współpraca z rodzicami

- Integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi

- Wzbogacanie form pracy indywidualnej i zespołowej

- Rozwijanie aktywności twórczej

Innowacja realizowana w grupach: Krasnoludki, Muchomorki.

 

,, MAM AUTYZM JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM’’(AUTOR: A.POKORNA, D.FORYŚ, B.GÓRSKA, A.BOGOŃ, M.MATEJA, M.BRANDYGIER, B.UGLIS, B.HANTULIK, E.KURAŚ)
Innowacja skierowana jest do przedszkoli na terenie Opolszczyzny. Obejmuje ona warsztaty dla nauczycieli oraz scenariusze do przeprowadzenia zajęć w grupach przedszkolnych. „Mam autyzm, jestem przedszkolakiem” ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat autyzmu oraz propagowanie idei tolerancji.
Innowacja realizowana w grupach: Muchomorki, Pszczółki, Żabki,

 

„Z TOBĄ CHCĘ OGLĄDAĆ ŚWIAT” (AUTOR: A. BOGOŃ)
Innowacja (przeznaczona dla grup integracyjnych) proponuje dzieciom zajęcia interesującą metodą, która rozwija ich rozwój wielozmysłowy. Metoda ta angażuje wszystkie zmysły czyli wzrok, słuch, dotyk, smak, węch. Przyroda i bogactwo natury , świat przyrody dostarcza nam różnorodnych bodźców, które kojarzą nam się z zapachem smakiem, kolorem. Zadaniem metody jest rozwijanie w jak największym stopniu zdolności dziecka , poszerzanie jego wiedzy o otaczającym świecie, a także integrowanie dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami. Innowacja przeznaczona jest głównie dla dzieci 5, 6-letnich.
Innowacja realizowana w grupie: Pszczółki

 

MUZYKA WOKÓŁ NAS” (AUTOR A. KACZOR)
Innowacja pedagogiczna „Muzyka wokół nas” ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności słuchania różnej muzyki, odczuwania jej piękna, wytworzenia zdolności łączenia muzyki z ruchem.
Lepsze rozumienie muzyki wpływa na stan psychiczny dzieci, pobudza do działania te nieśmiałe oraz pozwala na lepsze skoncentrowanie uwagi u dzieci nadmiernie pobudzonych.
Muzyka bardziej uspołecznia dzieci. Wpływa też korzystnie na poprawę ich ogólnych zdolności, zwiększa motywację do działania, nauki i osiągnięć.
Innowacja realizowana w grupie: Wiewiórki

 

,,W KRAINIE EMOCJI” (AUTOR: M. SMERECZYŃSKA, E. KURAŚ, A. HERMANOWICZ, M. BIERNACKA)
Innowacja pedagogiczna ,,W krainie emocji" (M. Smereczyńska, E. Kuraś, M. Biernacka, A. Hermanowicz) - jest to cykl spotkań popołudniowych z rodzicami dotyczących emocji. Celem innowacji jest kształcenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia stanów emocjonalnych. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy i konkursów. Program realizowany w grupie VII.

Innowacja realizowana w grupie: Żabki

 

„MATEMATYKA NA WESOŁO” (AUTOR: ANNA MATUSZEWSKA)
to innowacja pedagogiczna w zakresie metodycznym. Obejmuje zajęcia edukacyjne
z obszaru: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności matematycznych i poczucia wartości każdego dziecka stanowi główną przyczynę wprowadzenia innowacji.
Podstawowym założeniem innowacji jest:
- wykorzystanie koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- wykorzystanie opracowanych i stworzonych przez autorkę innowacji gier matematycznych utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności,
- wykorzystanie podczas zajęć portalu edukacyjnego matzoo.pl,
- wykorzystanie podczas zajęć ciekawych, ale powszechnie dostępnych pomocy dydaktycznych takich jak klamerki, guziki, nakrętki, sznurki, spinacze, magnesy a także naturalnych okazów (kamieni, kasztanów, żołędzi, szyszek, itd.),
Innowacja „Matematyka na wesoło” ma wpłynąć na efektywność edukacyjną dzieci
w edukacji matematycznej w naszym przedszkolu - tym samym na polepszenie jakości pracy placówki.
Innowacja realizowana w grupie: Biedronki od listopada 2016r do czerwca 2019