Procedura przyprowadzania oraz odbierania dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 54


1. Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U.z 2017r.poz.59), ustaw z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę , Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

2.Cele procedury:

Zapewnienie bezpiecznych warunków podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

3. Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu.

4. 
Definicja przedmiotu procedury:

Przyprowadzenie dzieci do przedszkola – doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczyciela z wykorzystaniem dzwonka przy danej sali.

Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica lub dorosłej, zdolnej do podejmowania do podejmowania czynności prawnych osoby upoważnionej u nauczyciela i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.                                                                                                                                                                                    5.Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, nauczyciele i pracownicy przedszkola.

6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

Rodzice /prawni opiekunowie/:

 • przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i nie wchodzą do żadnej sali, a jedynie przy użyciu dzwonka przy danej sali cierpliwie oczekują na przybycie nauczyciela bądź pracownika przedszkola, któremu bezpośrednio powierzają lub od którego odbierają własne dziecko.

 • upoważniają inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola.

 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielowi oraz od chwili odebrania z grupy.

Nauczyciele:

 • reagują na sygnał dzwonka w godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, osobiście odbierają i oddają dziecko rodzicowi lub upoważnionej osobie.

 • przyjmują i respektują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby.

 • przekazują wykaz osób upoważnionych nauczycielowi zamykającemu przedszkole.

 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.

 • sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

Pracownicy przedszkola:

 • są wsparciem w pracy nauczyciela podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z sal.

 • pełnią w godzinach popołudniowych dyżury w szatniach /jest to możliwe w przypadku 100% frekwencji pracowników obsługi/.

  Opis pracy:

 • rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 – 8:30, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie / budynek główny ul. Mjr. Hubala 19/,

 • w grupach IX i X umiejscowionych w użyczonych salach w budynku PSP nr 5 w Opolu przy ul. Mjr. Hubala 2, rodzice przyprowadzają dzieci w godzinach 6:30 – 8:30, ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie.

 • rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00 z grup IX i X. Dzieci przebywające dłużej przyprowadza nauczyciel pracujący w oddziale przy PSP nr 5, do godziny 17:00, do głównego budynku Przedszkola przy ul. Mjr. Hubala 19 i oddaje pod opiekę nauczycielowi pełniącemu dyżur do godz. 19:00,

 • Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu ul. Mjr. Hubala 19 czynne jest w godzinach od 6:00 do 19:00 / budynek główny/.

 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się bezpośrednio do sal zabaw zawsze przy użyciu dzwonka zarówno w celu pozostawienia jak i odebrania dziecka z przedszkola,

 • dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

 • osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.

 • nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa /np. upojenie alkoholowe, pod wpływem narkotyków/.

 • o wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor lub wicedyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel, dyrektor lub wicedyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami /telefony, wizyta w domu dziecka/.

 • w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 19:00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 • w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel /wraz z osobą z obsługi/ oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny /do 19:30/.

 • po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami i upoważnionymi osobami /II Komisariat Policji, 45 – 222 Opole, ul. Chabrów 6, woj. Opolskie, tel. 77 455 69 97 lub 112.

 • życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe /ksero orzeczenia sądowego powinno znajdować się w dokumentacji dziecka/


     Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów:

Druk upoważnienia – załącznik do procedury.                                                       Tryb dokonywania zmian w procedurze:

Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.

Dyrektor Przedszkola nr 54 w Opolu

Jadwiga Bryk

 


Załącznik do procedury:

…………………………………………………………

                  ( Imię i nazwisko dziecka )

UPOWAŻNIENIE

Zgodnie ze Statutem Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu § 2 ust. 16 pkt 2 upoważniam niżej wymienioną osobę do odbioru  mojego dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria i nr dowodu  osobistego

   

                                                                  

Upoważnienie jest ważne od dnia ……………………………….do odwołania.  


                                                                                …………………………………………………

                                                                                                                   ( Czytelny podpis rodzica )

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w upoważnieniu do odbioru dziecka …………………………………………..………… z przedszkola dla potrzeb niezbędnych do ustalenia mojej tożsamości. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).


                                                                                                                                                                                                                                                                                        ……………………………………………………….

                                                                                    ( podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka )

GORĄCZKA ZŁOTA 217 - PODSUMOWANIE

KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ ZEBRANYCH BUTELEK PET - ROZSTRZYGNIĘTY

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w konkursie na największą ilość zebranych butelek PET. Zebraliśmy 160 kg butelek, a tym samym otrzymaliśmy III miejsce w konkursie wśród opolskich przedszkoli.

Dodatkowe podziękowania składamy panu Łukaszowi Kochankowi który odwiózł wszystkie butelki na teren Zakładu Komunalnego w Opolu.

PODSUMOWANIE AKCJI PCK

MAM AUTYZM. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MAM AUTYZM. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”

Informujemy o rozpoczęciu innowacji pedagogicznej „Mam autyzm. Jestem przedszkolakiem.” Innowacja rozpoczęła się 23 lutego warsztatami sensorycznymi przeprowadzonymi przez Fundację Prodeste. Do jej realizacji dołączyły się następujące placówki z terenu miasta Opola:

 • Przedszkole Publiczne nr 8 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 20 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 23 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 24 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 53 w Opolu „Iskierka”
 • Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu
 • Niepubliczne Przedszkole „TAK”
 • Niepubliczne Przedszkole „Paprotka”

Bardzo dziękujemy Fundacji Prodeste za chęć wprowadzenia nas w tematykę zaburzeń sensorycznych oraz za przeprowadzenie niezwykle ciekawych warsztatów.

GORĄCZKA ZŁOTA

„Gorączka Złota”

Akcja przeprowadzana jest pod patronatem PCK w Opolu,

poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 gr) w szkołach i przedszkolach

w województwie opolskim od 1 marca do 15 czerwca 2017 r.

Celem akcji jest zebranie funduszy na działania pomocowe dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pozyskane w ten sposób środki finansowe, powalają na pokrycie kosztów wyjazdu na kolonię lub obóz dzieci i młodzieży

z naszego województwa, których rodziny znajdują się

w trudnej sytuacji finansowej.

                                                                                             Aktywnym za wsparcie DZIĘKUJEMY !!!

PODSUMOWANIE AKCJI GÓRA GROSZA

Akcja Góra Grosza przeprowadzana była pod patronatem Towarzystwa Nasz Dom w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Zbierane były monety o nominałach (od 1 gr do 5 zł).

W naszym przedszkolu zebraliśmy łącznie 3614 monet, co przełożyło się na kwotę 122zł i 75 groszy.

                                                                       Wszystkim wspierającym akcję DZIĘKUJEMY

Podsumowanie Kampanii Walki z Głodem

AKCJA ,, PATROL DLA ZWIERZĄT" ZAKOŃCZONA

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za zbiórkę karmy i akcesoriów dla psów i kotów. Zebrane rzeczy zostały przekazane organizacji ,,Patrol dla zwierząt" w Opolu.

KONKURS - AKADEMIA AQUAFRESH ,,UŚMIECH DZIECKA"

Nasze przedszkole bierze udział w konkursie AKADEMII AQUAFRESH ,,UŚMIECH DZIECKA", w którym można wygrać wspaniałe nagrody. Prosimy o przynoszenie do przedszkola paragonów, na którym znajdują się produkty firmy AQUAFRESH (szczoteczki, pasty do zębów, płyny do jamy ustnej). 1 paragon = 1 punkt (punkty są za paragony nie za ilość produktów na paragonie - więcej punktów uzyskamy, gdy każda z rzeczy będzie na oddzielnym paragonie).

W konkursie może wziąć udział również rodzic z dzieckiem wykonując wspólną pracę plastyczną. Do wygrania jest wiele nagród. Szczegóły na stronie www.akademia - aquafresh.pl)

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI KASZTANÓW

Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym nasze przedszkole wzięło udział w zbiórce kasztanów. W tym roku zebraliśmy 719kg kasztanów co daje sumę 400zł. Pieniądze ze zbiórki przeznaczone zostaną na opłacenie teatrzyków.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w zbiórkę.

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

 

 

Od września wznawiamy zbiórkę surowców wtórnych w naszym przedszkolu. Makulaturę, baterie, puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe oraz płyty CD i DVD prosimy zostawiać w wyznaczonych pojemnikach w szatniach i holu przedszkola. Okresowo organizujemy również zbiórki elektrośmieci.